• język migowy
  • mapa witryny
Odkryj Krzeszowice

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Krzeszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP oraz prowadzonych portali internetowych, a także dostępność architektoniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 122520800
Fax: +48 122520802
E-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl
Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

STRONA PODMIOTOWA BIP bip.malopolska.pl//umkrzeszowice

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
• Zamieszczone nagrania z posiedzenia Rady Miejskiej w Krzeszowicach nie posiadają napisów.
• Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
• mapa strony,
• focus wokół elementów nawigacyjnych.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

PORTALE GMINAKRZESZOWICE.PL I ODKRYJKRZESZOWICE.PL

Data publikacji strony internetowej gminakrzeszowice.pl : 2015-12-31.
Data publikacji strony internetowej odkryjkrzeszowice.pl: 2018-08-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16.

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
- niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
- treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Aktualnie niedostępnymi są jedynie pliki do pobrania. Rozpoczęliśmy szereg działań wraz  z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach stron dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji stron:
- Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
- Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
- Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
- Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
- Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu - Informatyk Maciej Mazurowski
e-mail: dostepnosc@um.krzeszowice.pl
Telefon: 122520800

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziby Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach:
• przy ul. Grunwaldzkiej 4
• przy pl. Kulczyckiego 1
nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W sytuacjach potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych, czynności realizowane są na parterze budynków, w sytuacjach uzasadnionych - także w miejscu zamieszkania klientów urzędu.

Opisy budynków:
Ul. Grunwaldzka 4
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
1. Od ul. Grunwaldzkiej - przed drzwiami znajdują się schody. Brak podjazdu lub windy. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.
2. Od podwórka budynku - parkingu (ul. Gminna). Wejście to dostosowane jest do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Na parkingu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.

W budynku jest jedna toaleta na parterze przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - od strony ul. Gminnej i wejścia od parkingu.
Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom parteru. Na piętro prowadzą schody (powyżej parteru), budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Pracownik obsługi informuje urzędników z pierwszego piętra, którzy schodzą do klienta.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dziennik Podawczy ma możliwości wezwania pracownika - tłumacza polskiego języka migowego.


Pl. Kulczyckiego 1
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
1. Do segmentu A - brak podjazdu lub windy. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.
2. Do segmentu B - przed drzwiami znajdują się schody. Brak podjazdu lub windy. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.

W obu segmentach brak toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

 
do góry